Projektování

Projektování

Nabízíme vám zhotovení projektové dokumentace rodinných a bytových domů, občanských staveb a rekonstrukcí v níže uvedeném rozsahu:

 • architektonické studie (AS)

  jedná se o předprojektovou část dokumentace, dokládající koncepční tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru, jejímž smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi klientem a architektem/inženýrem a ověření proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území. Vypracovává se standardně ve variantách.
  Studie může být použita pro předběžné jednání na stavebním úřadě, pro schválení záměru městským (hlavním) architektem, pro jednání se správci IS, pro jednání s bankou (předběžný rozpočet) apod.

Veškerá projektová činnost musí být prováděna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Vyhláška“). Dle účelu využití rozlišuje Vyhláška další následující stupně projektové dokumentace:

 • dokumentace pro územní řízení (ÚR)

  definuje účel stavby, její umístění a její napojení na technickou a dopravní infrastrukturu
  v místě výstavby. Slouží jako podklad k získání územního rozhodnutí či územního souhlasu vydávaného příslušným stavebním úřadem. Součástí dokumentace je mimo jiné řešení protipožárního zabezpečení stavby či řešení přípojek, elektroinstalací a zdravotně technických instalací.
  Z dokumentace musejí být jasně patrné přesné rozměry stavby, její osazení na pozemku či zajištění souladu výstavby s územním plánem. Stavba svým umístěním musí splňovat veškeré předepsané odstupy od sousedících staveb a místních ochranných pásem.

 
 • dokumentace pro ohlášení a stavební povolení (DOS, DSP)

  obsahuje konstrukční řešení, prostorové uspořádání a materiálovou specifikaci stavby. Dále jsou zde patrná dílčí řešení zpracovaná projektanty jednotlivých profesí (zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, plynofikace, požárně bezpečnostní řešení apod.). Tato řešení musí být v souladu s podmínkami územního rozhodnutí.

 
 • dokumentace pro provádění stavby (DPS)

  obsahuje podrobný popis konstrukčních a materiálových prvků stavby tak, aby mohla být v přiměřeném čase správně a kvalitně realizována. Podrobně charakterizuje veškeré navržené materiály, technologie a specifické detaily stavby tak, aby při výstavbě bylo zřejmé, jak která část stavby bude vypadat a jak bude provedena. Jedná se o detailní dokumentaci zpracovanou na základě spolupráce projektanta stavaře s projektanty všech dotčených profesí (zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, plynofikace, požární bezpečnost stavby apod.). Obvykle je vytvářen rozpracováním předchozího stupně dokumentace pro stavební povolení (DSP) či ohlášení stavby (DOS).

 
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

  je zpracovávána po dokončení stavebního díla. Je podkladem pro kolaudační řízení a obsahuje veškeré případné změny oproti dokumentaci k ohlášení stavby či k stavebnímu povolení, které byly provedeny v průběhu výstavby. Zaznamenává konečný stav, ve kterém stavba byla uvedena do provozu.

Dle povahy zakázky a zájmu investora lze některé fáze sloučit nebo zcela vynechat.

Pokud se rozhodnete pro stavbu rodinného domu, můžeme ho společně „ušít na míru“, nebo si můžete vybrat z naší databáze typových domů, kterou se budeme snažit postupně rozšiřovat. Současně se budete moci rozhodnout pro variantu zděnou či variantu dřevostavby. V tradiční zděné výstavbě nabízíme také navrhování rekonstrukcí, dále staveb bytových a občanských. Vždy vám bude naslouchat naše architektka v předprojektové přípravě, aby vám ve studii navrhla optimální řešení vašeho domečku a společně s týmem projektantů vymyslí konstrukční řešení, skladby všech konstrukcí a technické vybavení.